Yunhuan Group

NINGBO XUANHUA ELECTRIC CO LTD UL E257089-2

XH214 1-15P 14/2 SJT, SJTW, SJTOW, SJTO 15/125
16/2 SJT, SJTW, SJTOW, SJTO, SVT, SPT-2, NISPT-2, HPN 13/125
17/2 SVT 12/125
18/2 SPT-2, NISPT-2, HPN, SVT, SJT, SJTW, SJTOW, SJTO 10/125
XH219, XH220 5-15P 12/3 SJT, SJTW 15/125
14/3 SJT, SJTW, SJT0, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW 15/125
16/3 HPN 15/125
16/3 SPT 2, SPT-3, S, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJ, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 13/125
17/3 SVT, SVTO, SVTOO, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN 12/125
18/3 SPT-2, SPT-3, S, SJ, SO, SOO, SOOW, SOW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN 10/125
XH221 5-15P 16/3 SPT-2 13/125
18/3 SPT-3 10/125
XH222 5-15P 14/3 SPT-3, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW 15/125
16/3 SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW 13/125
16/3 HPN 15/125
17/3 SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW 12/125
18/3 SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, HPN, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW 10/125
XH223 5-15P 14/3 SPT-3, SJT 15/125
16/3 SJT 13/125
XH224 5-15P 14/3 SJTW 15/125
XH225 5-15P 16/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA 13/125
18/3 SJT, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOWAST, STO, STOO, STOW, STOWA, STOOW, STOOWA 10/125
XH226 6-15P 18/3 SPT-2, SPT-3, SVT, SJT 10/250
16/3 SPT-2, SPT-3, SVT, SJT 13/250
14/3 SJT 15/250
12/3 SJT 15/250
XH228 6-20P 16 SPT-2, SPT-3, SVT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 13/250
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 15/250
12 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 20/250
XH230 5-20P 16 SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 13/125
14 SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 15/125
12 SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW 20/125
XH232 5-15P 18 SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, & STOOW, SVT 10/125
17 SVT 12/125
16 SPT-2, SPT-3, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SVT 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
XH233 5-15P 18 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT 10/125
17 SVT 12/125
16 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT 13/125
14 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
XH239 14-50P 8/2 + 10/2 DRT 40, 125/250
8/4 DRT 35, 125/250
6/2 + 8/2 DRT 50, 125/250
6/4 DRT 45, 125/250
8/2 + 10/2 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 35, 125/250
6/3 + 8/1 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 45, 125/250
6/4 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 45, 125/250
XH237 10-50P 8/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 40, 125/250
6/3 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 50, 125/250
XH238 14-30P 10/4 DRT 30, 125/250
8/2 + 10/2 DRT 30, 125/250
8/4 DRT 30, 125/250
6/2 + 8/2 DRT 30, 125/250
6/4 DRT 30, 125/250
XH215 1-15P 18 SVT 10/125
17 SVT 12/125
16 SVT 13/125
XH217 1-15P 14 SPT-3 15/125
XH227 6-15P 18, 16, 14, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13, 15, 15/250
XH231 5-20P 18, 16, 14, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13, 18, 20/125
XH229 6-20P 18, 16, 14, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13, 18, 20/250
XH515P-A L5-15P 18, 16, 14, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13, 15, 15/125
XH520P-A L5-20P 18, 16, 14, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13, 18, 20/125
XH620P-A L6-20P 18, 16, 14, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13, 18, 20/250
XH615P-A L6-15P 18, 16, 14, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13, 15, 15/250
XH715P-A L7-15P 18, 16, 14, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13, 15, 15/277
XH620C 6-20R 16/3 SPT-2, SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW 13/250
14/3 SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW 18/250
12/3 SPT-3, SJT, SJTO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, SJTOO, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW 20/250
XH245 7-20P 18, 16/3 SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13/277
    14, 12/3 SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 18, 20/277
XH112 L8-20R 18, 16, 14, 12/3 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 10, 13, 18, 20/480
XH515A 5-15R 16/3 SPT-2, SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 13/125
    14, 12, 10/3 SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJ, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, S, SO, SOW, SOO, SOOW 15, 15/125
XH248 7-15P 18/3 SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 10/277
16/3 SPT-2, SPT-3, SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 13/277
14/3 SPT-3, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/277Contact Us

Contact: Tom shen

Phone: 15888180559

Tel: 0574-62057022

Add: Simen town, Yuyao city, Zhejiang , China ,315470