Yunhuan Group

YUYAO JINGYI ELECTRONICS CO LTD E236802 E231324

YUYAO JINGYI ELECTRONICS CO LTD E236802
HUBEI
SIMEN TOWN
YUYAO,ZHEJIANG315472CHINA

Cord Sets—Power supply cords.


Cat. No.
NEMA
Config
Cord
AWG
Cord
Type
Electrical Rating
Amps V
JY14-E 1-15P 18/2 HPN, SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SVT, SVTO,  SVTOO, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 10/125
17/2 SVT, SVTO, SVTOO 12/125
16/2 HPN, SPT-2, NISPT-2, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO,  SJTOOW 13/125
14/2 HPN, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
JY-15 5-15P 18/3 SPT-3, SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SVT, SVTO,  SVTOO, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJT,  SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, HSJO, HSJOO, S, SO, SOOW, SJE, SJEW,  SJEO, SJEOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW 10/125
17/3 SVT, SVTO, SVTOO, HSJO, HSJOO, S, SO, SOOW, SJE,  SJEW, SJEO, SJEOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW 12/125
16/3 SPT-3, SPT-2, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO, SJ, SJW,  SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW,  SJTOO, SJTOOW, HSJO, HSJOO, S, SO, SOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SE, SEW, SEO,  SEOW, SEOO, SEOOW 13/125
16/3 HPN 15/125
14/3 SPT-3, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, ST, STW, STO,  STOW, STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, HPN, HSJO, HSJOO, S,  SO, SOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW 15/125
JY14-B 1-15P, Special-Use 18/2 SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, ST, STW, STO, STOW,  STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 10/125
16/2 SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, ST, STW, STO, STOW,  STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 13/125
14/2 SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, ST, STW, STO, STOW,  STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125
JY15-C 5-15P 18/3 SVT, SJT 10/125
17/3 SVT 10, 12/125
16/3 SVT, SJT 13/125
JY14-C 1-15P 18/2 SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SVT, SVTO, SVTOO,  SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO, SJOW 10/125
17/2 SVT, SVTO, SVTOO 12/125
16/2 SPT-2, NISPT-2, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO,  SJTOOW, SJ, SJO, SJOW 13/125
14/2 SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SJ, SJO,  SJOW 15/125
JY-14 1-15P 18/2 SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO,  SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, HSJO, HSJOO, S, SO, SOOW, SJE, SJEW,  SJEO, SJEOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW 10/125
17/2 SVT, SJT, SJTW, HSJO, HSJOO, S, SO, SOOW, SJE, SJEW,  SJEO, SJEOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW 12/125
16/2 SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO,  SJTOW, SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO, HSJO, HSJOO, S, SO, SOOW, SJE, SJEW,  SJEO, SJEOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW 13/125
JY14-L 1-15P 18/2 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 10/125
17/2 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 12/125
16/2 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW 13/125
14/2 ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJT, SJTW, HSJO,  HSJOO, S, SO, SOOW, SJE, SJEW, SJEO, SJEOW, SE, SEW, SEO, SEOW, SEOO, SEOOW 15/125
JY15-D 5-15P 18/3 SPT-3, SPT-1, SPT-2, NISPT-1, NISPT-2, SJ, SJW, SJO,  SJOW, SJOO, SJOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW,  SJTOO, SJTOOW, SVT, SVTO, SVTOO 10/125
17/3 SVT, SVTO, SVTOO 12/125
16/3 SPT-3, SPT-2, NISPT-2, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO,  SJOOW, ST, STW, STO, STOW, STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW,  SVT, SVTO, SVTOO 13/125
14/3 SPT-3, SJ, SJW, SJO, SJOW, SJOO, SJOOW, ST, STW, STO,  STOW, STOO, STOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, SJTOOW 15/125


YUYAO JINGYI ELECTRONICS CO LTD E231324
HUBEI
SIMEN TOWN
YUYAO,ZHEJIANG315472CHINA


Heater cord, Type(s)HPN,HSJO,HSJOO


Jacketed cord, Type(s)SJ,SJO,SJOOW,SJOW,SJT,SJTO,SJTOO,SJTOOW,SJTOW,SJTW,SOOW,ST,STO,STOO,STOOW,STOW,STW,SVT,SVTO,SVTOO


Parallel cord, Type(s)NISPT-1,NISPT-2,SPT-1,SPT-2,SPT-3

Contact Us

Contact: Tom shen

Phone: 15888180559

Tel: 0574-62057022

Add: Simen town, Yuyao city, Zhejiang , China ,315470